IO3 - Система за обучение на фирми

Тази учебна система има за цел да развие социална медиация и / или придобиване на междукултурни умения в компаниите. Това включва насърчаване и насърчаване на взаимодействието с други, които са различни в езика и културата, за да се преодолеят различията, да се обезвредят конфликтите и да се положат основите за по-добро съвместно (разбиране и засилване на междукултурния диалог). В този смисъл, има четири умения, които изискват специално внимание за разбиране, адаптиране и развитие в контакт с хора от друга култура: 1. знания: специфични за културната среда и икономически и социални системи; 2. ноу-хау: релационни умения, способност за разрешаване на конфликти и предаване на послание устно или невербално; 3. меки умения: личностни черти, които трябва да се развиват като отвореност, съпричастност, толерантност и др; 4. умения за учене: потенциал за учене и мотивация, емоционална интелигентност, способност за управление на стреса.

Очаквайте конкретните ни предложения!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram