IO3 - Система за обучение на фирми

Тази учебна система има за цел да развие социална медиация и / или придобиване на междукултурни умения в компаниите. Това включва насърчаване и насърчаване на взаимодействието с други, които са различни в езика и културата, за да се преодолеят различията, да се обезвредят конфликтите и да се положат основите за по-добро съвместно (разбиране и засилване на междукултурния диалог). 

В този смисъл, има четири умения, които изискват специално внимание за разбиране, адаптиране и развитие в контакт с хора от друга култура: 

1. знания: специфични за културната среда и икономически и социални системи; 

2. ноу-хау: релационни умения, способност за разрешаване на конфликти и предаване на послание устно или невербално; 

3. меки умения: личностни черти, които трябва да се развиват като отвореност, съпричастност, толерантност и др; 

4. умения за учене: потенциал за учене и мотивация, емоционална интелигентност, способност за управление на стреса.


Сега можете да изтеглите крайния продукт, който създадохме: Наръчник за медиация и междукултурни компетенции

Be in Europe linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram